ΣΧΕΔΙΟ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΚΥΡΙΑΣ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ

ΣΧΕΔΙΟ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΚΥΡΙΑΣ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ

Το σχέδιο προνοεί την επιδότηση μέρους των πληρωμών που αφορούν το ενυπόθηκο στεγαστικό δάνειο, για την προστασία της κύριας κατοικίας και οι οποίες δεν θα υπερβαίνουν το 60% των πληρωμών με ανώτατο ποσό τις €10 000 ετήσια για περίοδο 3 χρόνων.

Η επιδότηση θα αρχίσει μόνο σε περίπτωση που έχει τεθεί σε ισχύ Προσωπικό Σχέδιο Αποπληρωμής (Π.Σ.Α) από Αδειούχο Σύμβουλο Αφερεγγυότητας.

Το σχέδιο έχει διάρκεια 4 χρόνων από 01/10/2016-30/09/2020.

Στο σχέδιο έχουν δικαίωμα να συμμετέχουν ΜΟΝΟ φυσικά πρόσωπα τα οποία:

 • έχουν λάβει στεγαστικό δάνειο από αδειοδοτημένο από την Κεντρική Τράπεζα της Κύπρου Χρηματοπιστωτικό Ίδρυμα με υποθήκη την κύρια τους κατοικία ή
 • έχουν λάβει επιχειρηματικό δάνειο για χρηματοδότηση μικρής επιχείρησης με υποθήκη την κύρια κατοικία τους ή/και του/της συζύγου της/του.

Νοουμένου ότι ο χρεώστης:

 • είναι μόνιμος κάτοικος ή διαμένει νόμιμα στην Κυπριακή Δημοκρατία τα τελευταία 10 χρόνια
 • έχει ολοκληρώσει τις διαδικασίες που προβλέπονται από την Κεντρική Τράπεζα με βάση την Οδηγία Διαχείρισης Καθυστερήσεων του 2015.
 • έχει αποταθεί σε Σύμβουλο Αφερεγγυότητας με σκοπό να καταρτιστεί Προσωπικό Σχέδιο Αποπληρωμής σύμφωνα με τον περί Αφερεγγυότητας Φυσικών Προσώπων (Προσωπικά Σχέδια Αποπληρωμής και Διάταγμα Απαλλαγής Οφειλών Νόμο του 2015 (Ν. 65(Ι)/2015, όπως αυτός εκάστοτε τροποποιείται ή αντικαθίσταται. Ο Σύμβουλος Αφερεγγυότητας είναι αυτός που θα κρίνει αφού λάβει υπόψη το Σχέδιο Προστασίας Κύριας Κατοικίας αν ο χρεώστης είναι επιλέξιμος και θα πρέπει να ετοιμάσει σχετική βεβαίωση.

Απαραίτητη προϋπόθεση για ένταξη στο Σχέδιο είναι ο χρεώστης να έχει δώσει γραπτή συγκατάθεση για:

 • πρόσβαση του Κυπριακού Οργανισμού Αναπτύξεως Γης σε οποιαδήποτε στοιχεία έχει ήδη υποβάλει ο χρεώστης σε οποιοδήποτε πιστωτικό ίδρυμα κατά την εφαρμογή των διαδικασιών που καθορίζονται στον Κώδικα Συμπεριφοράς, ο οποίος είναι προσαρτημένος στην Οδηγία Διαχείρισης Καθυστερήσεων, καθώς και να απαιτήσει την προσκόμιση οποιωνδήποτε επιπλέον στοιχείων και
 • επιβεβαίωση και διασταύρωση των οικονομικών του στοιχείων από των Κ.Ο.Α.Γ.

Ορισμός κύριας κατοικίας:

Κύρια κατοικία ορίζεται η ιδιόκτητη κατοικία που χρησιμοποιείται για τη διαμονή του χρεώστη ή/και των μελών της οικογένειας του.

Ιδιόκτητη κατοικία σημαίνει την κατοικία σε σχέση με την οποία ο χρεώστης είναι:

 • ο εγγεγραμμένος ιδιοκτήτης της, η οποία χρησιμοποιείται για την διαμονή του ή/και των μελών της οικογένειας του, ή
 • είναι ο αγοραστής, δυνάμει σύμβασης πώλησης, η οποία έχει κατατεθεί σε οποιοδήποτε Επαρχιακό Κτηματολογικό Γραφείο δυνάμει των διατάξεων του περί Πώλησης Ακινήτων (Ειδική Εκτέλεση) Νόμου και ο οποίος έχει τηρήσει πλήρως τις, δυνάμει της σχετικής σύμβασης πώλησης, συμβατικές υποχρεώσεις έναντι του πωλητή ή έχει καταβάλει τουλάχιστον το 80% του τμήματος πώλησης, ή
 • βρίσκεται σε ισχύει σύμβαση χρηματοδοτικής μίσθωσης και στην οποία ο αντισυμβαλλόμενος στη σύμβαση μισθωτής της είναι ο χρεώστης και διαμένει για περίοδο 6 μηνών κατ’ έτος.

Ορισμός Μικρής Επιχείρησης:

 • Φυσικό ή νομικό πρόσωπο, ή σύνολο ή ένωση προσώπων, με ή χωρίς νομική προσωπικότητα που αναπτύσσει οικονομική δραστηριότητα.
 • Ετήσιος κύκλος εργασιών €250 000
 • Εργοδοτεί προσωπικό μέχρι 4 άτομα

Οι δικαιούχοι του Σχεδίου καθορίζονται με αυστηρά εισοδηματικά και περιουσιακά κριτήρια.

 

Εισοδηματικά κριτήρια:

Οικογένειες χωρίς παιδιά                                                         €22.000

Κάθε πρόσθετο παιδί συν                                                         €   2.000

Μονογονεϊκές οικογένειες με ένα παιδί                               €20.000

Κάθε πρόσθετο παιδί συν                                                         € 2.000

Οικογένειες με άτομο ή άτομα με ειδικές ανάγκες             €33.000

Μονήρεις                                                                                     €13.000

Μονήρεις με ειδικές ανάγκες                                                 €21.500

 

Περιουσιακά Στοιχεία:

Το σύνολο της εκτιμημένης αξίας της ακίνητης ιδιοκτησίας του ιδίου και της οικογενειακής του μονάδας να μην υπερβαίνει συνολικά τις €100,000. Από τον υπολογισμό της αξίας της περιουσίας αυτής εξαιρείται η κατοικία στην οποία διαμένει ο χρεώστης και η οικογένεια του εφόσον η εκτιμημένη αγοραία αξία δεν υπερβαίνει κατ’ ανώτατο τις €250.000.

Η εκτιμημένη αγοραία αξία της κύριας κατοικίας του να μην υπερβαίνει κατ’ ανώτατο τις €250.000 και το ύψος του δανείου που παραμένει προς εξόφληση να μην υπερβαίνει κατ’ ανώτατο τις €300.000 τα οποία διαφοροποιούνται ανάλογα με τη σύνθεση της οικογένειας ως ακολούθως:

Εκτιμημένη                                       Ύψος

                                                                         Αγοραία Αξία                                   Δανείου

Οικογένεια χωρίς παιδιά                                 €200.000                                         €240.000

Κάθε πρόσθετο συν                                       € 10.000                                         € 12.000

Μονογονεϊκή οικογένεια με ένα παιδί         €200.000                                         €240.000

Κάθε πρόσθετο παιδί συν                             €   10.000                                       €   12.000

Οικογένειες με άτομο ή άτομα με                 €250.000                                         €300.000

ειδικές ανάγκες

Μονήρεις                                                          €150.000                                         €180.000

Μονήρεις με ειδικές ανάγκες                       €180.000                                         €216.000

 

Διαδικασία υποβολής αίτησης

 • Ο χρεώστης αποτείνεται σε Σύμβουλο Αφερεγγυότητας ο οποίος μετά την ολοκλήρωση της 1ης συνάντησης σύμφωνα με το άρθρο 24(2) του Περί Αφερεγγυότητας Φυσικών Προσώπων Νόμο του 2015, ετοιμάζει βεβαίωση προς την Κ.Ο.Α.Γ. , με όλα τα απαραίτητα έγγραφα ότι, με βάση την κατάσταση προσωπικών οικονομικών στοιχείων, θεωρεί ότι ο χρεώστης, μπορεί να είναι επιλέξιμος για το Σχέδιο.
 • Στη συνέχεια υποβάλλει αίτηση στον Κ.Ο.Α.Γ. προσκομίζοντας τη βεβαίωση και όλα τα απαραίτητα δικαιολογητικά.

Συντάκτης: Χρίστος Σύζινος, Financial Controller, Sizinos & Co LLC